Содержание

Абдрахматов К.Е., Джумабаева А.Б.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан.

СЕГМЕНТАЦИЯ КЕМИНО-ЧИЛИКСКОЙ ЗОНЫ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ.

В статье показана сегментация Кемино-Чиликской зоны разломов и взаимоотношения между «сейсмогенерирующими» сегментами и сегментами, выделенными на основе других критериев (геологических, структурных и др.). Показано, что сейсмогенерирующие сегменты не совпадают по протяженности и местоположению с сегментами, выделенными по структурным признакам. Кроме того, последние заведомо протяженнее, чем сейсмогенерирующие сегменты.

АКТИВДҮҮ КЕМИН-ЧИЛИК ЖАРАКА ЗОНАСЫН СЕГМЕНТКЕ БѲЛҮҮ.

Макалада Кемин-Чилик активдүү зонадагы жаракалардын сегментациясы жана алардын бири бирине кандайча таасир тийгизиши тууралуу маселе каралат. Күчтүү жер титирѳѳлѳрдү жараткан сегменттер ѳзүнүн түзүлүшү жана узундугу менен башка сегменттерден айырмаланат.

SEGMENTATION OF THE KEMIN-CHILIK ACTIVE FAULT ZONE.

The segmentation of Kemin-Chilik zone of active faults and relationship between seismogenic and segments which divided with another criteria (geological, structural etc.) are shown. Seismogenic segments are not coincide with another ones on lenghs and place. Becideslastonesmorecontinuedthenfistones.