Содержание

Омуралиев М., Омуралиева А.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

ОПЫТ ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА И КРАТКОСРОЧНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ США

В статье приведены результаты опыта оценки средне- и краткосрочной сейсмической опасности территорий Кыргызстана и США. Определены периоды повышенной вероятности и сила ожидаемых сильных землетрясений.

КЫРГЫЗСТАН ЖЕРГЕСИНДЕГИ ОРТО-МӨӨНӨТТҮҮ СЕЙСМИКАЛЫК КОРКУНУЧТУ ЖАНА АКШ ЖЕРГЕСИНДЕГИ КЫСКА-МӨӨНӨТТҮҮ КОРКУНУЧТУ БААЛОО ТАЖРЫЙБАСЫ

Бул макалада Кыргызстандын жана АКШнын территориясындагы орто- жана кыска-мөөнөттүү сейсмикалык коркунучтарын баалоо тажрыйбасынын жыйынтыктары берилген. Күтүлгөн күчтүү жер титирөөлөрдүн жогорку мүмкүндүктөгү мезгили жана болжолдуу күчү аныкталган.

EXPERIENCE IN THE ASSESSMENT OF MEDIUM-TERM SEISMIC HAZARD IN THE TERRITORY OF KYRGYZSTAN AND SHORT-TERM HAZARD IN THE UNITED STATES

The results of experience in assessing the medium-term and short-term seismic hazard in the territory of Kyrgyzstan and the United States. Periods of increased probability and strength of the expected earthquakes were determined.