Содержание

Абдыраева Б.С., Муралиев Б.С., Малдыбаева М.Б., Жолбулакова А.Т.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 20 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА (Mpv=5.2) В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ, КЫРГЫЗСТАН

В статье представлены результаты изучения механизма очага землетрясения 20 сентября 2013 года (Mpv=5.2), эпицентр которого расположен вблизи села Кара-Талаа, юго-западной части Иссык-Кульской впадины. Приведены пункты, в пределах которых оно ощущалось.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУӉУНУН ТҮШТҮК-БАТЫШ БӨЛҮГҮНДӨ 2013-ЖЫЛДЫН 20-СЕНТЯБРЫНДА БОЛУП ӨТКӨН ЖЕР ТИТИРӨӨ (Mpv=5.2)

Макалада 2013-жылдын 20-сентябрында эпиборбору Ысык-Көл ойдуңунун түштүк-батыш бөлүгүндөгү Кара-Талаа айылынан алыс эмес жерде орун алган жер титирөөнүн очогунун (Mpv=5.2) механизмин изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтүлгөн. Бул жер титирөө сезилген чектердин пункттары берилген..

EARTHQUAKE OF SEPTEMPER, 20, 2013 (Mpv = 5.2), SOUTHWESTERN OF THE ISSYK-KUL DEPRESSION, KYRGYZSTAN

The results of study of focal mechanism for the earthquake of September, 20, 2013 (Mpv=5.2), occurred near the Kara-Talaa village, Southwestern part of Issyk-Kul depression are presented at the paper. The places of its feeling are indicated.