Содержание

Муралиев А.М., Абдыраева Б.С., Малдыбаева М.Б.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА ЗА 2009 ГОД

В статье представлены результаты анализа механизмов очагов землетрясений с энергетическим классом КR ≥ 10.0, произошедших на территории Кыргызстана и прилегающих к ней районов в 2009 году. Проведена оценка точности, надёжности и представительности этих данных.

2009-ЖЫЛДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН ОЧОКТОРУНУН МЕХАНИЗМДЕРИ

Макалада 2009-ж. Кыргызстандын аймагында жана ага жакын жайгашкан райондордо болуп өткөн энергетикалык классы КR≥10.0 болгон жер титирөөлөрдүн очугунун механизмдеринин талдоого алынышынын жыйынтыктары берилген. Ушул маалыматтардын тактыгына, ишенимдүүлүгүнө жана көрсөткүчтүүлүгүнө баа берилген. 

FOCAL PLANE SOLUTIONS FOR EARTQUAKES, OCCURRED ON THE TERRITORY OF KYRGYZSTAN IN 2009

The article presents some results of the analysis of focal mechanisms of earthquakes with energy class KR ≥ 10.0, occurred on the territory of Kyrgyzstan and its surrounding areas in 2009. Estimation of the accuracy, reliability and representativeness of the data was conducted here.