Содержание

Нурманбетов К.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ «СЕЙСМООПАСНОСТИ» ОТРЕЗКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

В статье приведены геологические признаки, по которым выделены сейсмоопасные отрезки единого по простиранию региональных разломов Северного Тянь-Шаня с определением Ммах ожидаемых землетрясений.

ТҮНДҮК ТЯНЬ-ШАНДАГЫ ТЕРЕӉ ЖАРАКАЛАРДЫН АЙМАКТЫК КЕСИНДИЛЕРИНИН СЕЙСМИКАЛЫК КОРКУНУЧУНУН ГЕОЛОГИЯЛЫК БЕЛГИЛЕРИ

Макалада Түндүк Тянь-Шандагы тереӊ жаракаларды геологиялык белгилердин негизинде сейсмикалык жактан коркунучтуу болгон айрым кесиндилерге бѳлүү жана эӊ жогорку магнитудагы (Ммах) боло турган жер титирѳѳнү аныктоо каралат.

GEOLOGICAL FEATURES OF "SEISMIC INSTABILITY" OF SEGMENTS OF THE REGIONAL DEEP FAULTS OF THE NORTHERN TIEN-SHAN

The article presents the geological features, which highlighted seismically dangerous segment along regional faults of the Northern Tian-Shan with the definition of Mmax of expected earthquakes.