Содержание

Усупаев Ш.Э.1, Едигенов М.Б.2, Лагутин Е.И.
1ЦАИИЗ
2 Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР

ГЕОРИСКИ ГИДРОСФЕРЫ ЗЕМЛИ В СУБЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В статье рассматриваются особенности распространения и проявления георисков водного характера.

БОРБОРДУК АЗИЯНЫН СУББӨЛҮГҮНДӨГҮ ЖЕРДИН ГИДРОСФЕРАСЫНЫН ГЕОТОБОКЕЛДИК

Бул макалада суу мүнөзүндөгү геотобокелдиктеринин таралышынын өзгөчөлүктөрү жана көрүнүшү каралат.

GEORISKS OF THE EARTH HYDROSPHERE IN THE SUBPART OF THE CENTRAL ASIA

The peculiarities of distribution and occurrence of water induced georisks are presented at the paper.