Содержание

Фролова А.Г.1, Шукурова Ы.2
1МНИЦ «Плотина», Бишкек, Кыргызстан
2Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан 

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ ПО УРОВНЮ СЕЙСМИЧНОСТИ

Выполнен анализ публикаций, посвящённых новым методам оценки сейсмической опасности с учётом особенностей тектоники района наблюдений. Метод количественной и энергетической индексации активных разломов (С.И. Шерман и др.) опробован на примере Таласо-Ферганского и Кемино-Чиликского разломов.

СЕЙСМИКАЛУУЛУК ДЕӉГЭЭЛИ БОЮНЧА АРАКЕТТЕГИ ЖАРЫЛГАН ЖЕРЛЕРДИ КЛАССИФИКАЦИЯЛОО МАСЕЛЕСИНЕ КАРАТА

Байкоо жүргүзүлгөн райондун тектоникасынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен сейсмикалык коркунучка баа берүүнүн жаӊы ыкмаларына арналган илимий иштерге талдоо жүргүзүлгөн. Аракеттеги жарылган жерлерди сандык жана энергетикалык индексациялоо ыкмасы колдонулуп (С.И. Шерман ж.б.лар) Талас-Фергана жана Кемин-Чилик жаранкаларынын мисалында сыналган. 

TO THE PROBLEMOF ACTIVE FAULTS CLASSIFICATION ACCORDING TO THE SEISMICITY LEVEL

An analysis of the publications devoted to new methods of seismic hazard assessment considering the features of observationalarea tectonicsis made. The method of quantitative and energy indexation of active faults (S.I.Sherman, et. al) is testedon an example of the Talas-Fergana and Kemin - Chilikfaults.