Содержание


Абдрахматов К.Е., Мукамбаев А.С., Аширов Б.М.
Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЯНЬ-ШАНЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ АКТИВНЫХ РАЗЛОМАХ

Предполагается, что поведение активных разломов Центральной части Тянь-Шаня укладывается в рамки теории «характерного» землетрясения и что большая часть упругих напряжений в верхней коре реализуется проявлением сейсмических событий со смещением по падению равным 2 – 4 м и магнитудой  МW = 6.9 - 7.4..

ТЯНЬ-ШАНДЫН СЕЙСМИКАЛЫК КОРКУНУЧУНА АКТИВДҮҮ ЖАРАҢКАЛАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАРДЫН НЕГИЗИНДЕ БАА БЕРҮҮ

Борбордук Тянь-Шандын активдүү жаракалардын жүрүм-туруму «характердүү жер титирөө» теориясынын алкагына тиешелүү. Ушул аймакта топтолгон ийкемдүү чыңалуулардын бошолушу катуу, кубаттулугу МW= 6.9 - 7.4 жеткен жана жер үстүндөө 2 – 4 м каптал жаранкалар менен суруттонгон жер титирөөлөр менен аныкталат.

TIEN SHAN SEISMIC HAZARD ASSESSMENT ON THE BASE OF ACTIVE FAULT DATA

It is assumed that the behavior of active faults in the Central part of the Tien Shan falls within the framework of the theory of «characteristic» earthquake and that most of the elastic stresses in the upper crust are realized by of seismic events with a dip-slip ~ 2 – 4 m and a magnitude MW = 6.9 - 7.4.