Содержание

Мамбетсадыкова А.А., Омуралиева А. М., Омуралиев М.
Институт сейсмологии НАН КР,  г. Бишкек, Кыргызстан

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН И СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

Аннотация. На основе данных цифровых сейсмических станций сетей KNET и KRNET изучены сейсмические волны коровых землетрясений Северного Тянь-Шаня, определены скорости Vp, Vs, Vp/Vs, сейсмический параметр Ф, коэффициент Пуассона геофизической среды каждого очага и осуществлено слежение последовательности проявления очагов. Установлено четыре вида очагов землетрясений: 1 - с проявлением флюидов, 2 - с проявлением частичного плавления, 3 - с проявлением высоких давлений, 4 -  без проявления флюидов, частичного плавления и высоких давлений.

ТҮНДҮК ТЯНЬ-ШАНДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН ОЧОКТОРУНУН СЕЙСМИКАЛЫК ТОЛКУНДАРДЫН ЖАНА АЛАРДЫН ЧӨЙРӨСҮНҮН АБАЛЫНЫН ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

Кыскача мазмуну. KNET жана KRNET түйүндөрдүн санарип сейсмикалык станциялардын маалыматынын негизинде Түндүк Тянь-Шандагы жакын аралыктагы жер кыртыштык жер титирөөлөрдүн очокторунун сейсмикалык толкундары изилденген, Vp, Vs, Vp/Vs ылдамдыктары, сейсмикалык параметр Ф, ар бир очоктун геофизикалык чөйрөсүнүн Пуассон коэффициенти аныкталган, жана очоктордун пайда болушунун ырааттуулугун бойкоо жүргүзүлгөн. Жер титирөөлөрдүн очокторунун төрт түрү аныкталган: 1 – флюиддер менен, 2 - толук эмес эрүү менен, 3 - жогорку басым менен, 4 – флюиддердин, толук эмес эрүүнүн, жогорку басымдын жоктугу менен. 

CHARACTERISTICS OF SEISMIC WAVES AND STATE OF THE EARTHQUAKE FOCUSES IN THE NORTHERN TIEN SHAN

Abstract. Seismic waves of crustal earthquakes of the Northern Tien Shan were studied, velocities Vp, Vs, Vp/Vs, seismic parameter Ф, Poisson's ratio of the geophysical medium of each focal were determined, and sequence of the foci manifestation was monitored based on the data from digital seismic stations of the KNET and KRNET networks. Four types of earthquake foci have been identified: 1 - with manifestation of fluids, 2 - with manifestation of partial melting, 3 - with manifestation of high pressures, 4 - without manifestation of fluids, partial melting and high pressures.