Содержание

Вольхина Е.Т.
Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан

К ВОПРОСУ О ВЕЛИЧИНЕ Mpv/KР ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ ИС НАН КР

Рассмотрены значения величины Mpv/KR для территории Баткенской области в пределах координат φ = 39.0°-40.5°N, λ = 69.0°-74.0°E по данным цифровых наблюдений Института сейсмологии НАН КР за 2011 - 2020 годы. Построены графики распределения значений величины Mpv/KR по KR = 7.0 – 12.0.

КР УИА СИНИН БАЙКООЛОРУ БОЮНЧА БАТКЕН ОБЛАСТЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ Mpv/KР ЧОҢДУГУ ТУУРАЛУУ МАСЕЛЕГЕ КАРАТА

КР УИАнын Сейсмология институтунун 2011-2020-жылдар ичиндеги санариптик байкоо жүргүзүүлөрүнүн маалыматтары боюнча φ=39,0°-40,5°N; λ = 69.0° - 74.0°E координаттарынын чектериндеги Баткен областынын аймагы үчүн Mpv/KР чоңдугунун маанилери караштырылды. KР = 7.0 - 12.0 боюнча Mpv/KР чоңдугунун маанилерин бөлүштүрүү графиги түзүлдү.

ON THE QUESTION OF THE VALUE OF Mpv/KR FOR THE TERRITORY OF THE BATKEN REGION ACCORDING TO THE OBSERVATION’S DATA OF IS NAS KR

The Mpv/KR parameter for the territory of the Batken region was considered within the coordinates φ = 39.0 °- 40.5° N, λ = 69.0°-74.0°E according to data of digital observations of the Institute of Seismology of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic for 2011 - 2020. The plots of the distribution of the Mpv/KR parameter for KR=7.0 -12.0 are created.