Содержание

Көмекбаев Д.К., Аристова И.Л., Сейнасинов Н.А.
Филиал «Институт геофизических исследований» НЯЦ РК,
г. Алматы, Республика Казахстан

ПОСТРОЕНИЕ ГОДОГРАФА ДЛЯ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА ПО ЗАПИСЯМ ВЗРЫВОВ

Для района Южного Казахстана построен региональный годограф основных сейсмических фаз по данным регистрации мирных ядерных взрывов и химических взрывов с хорошо известными параметрами. Для построения годографа были использованы исторические сейсмограммы мирных ядерных взрывов Меридиан2, Меридиан3, Урта-Булак, Памук и Кратер из архива КСЭ ИФЗ РАН, диапазон эпицентральных расстояний составил 350 - 4500 км. Для эпицентральных расстояний 80-940 км для построения годографа использовались записи взрывов боеприпасов в районе города Арысь 2019 г. и Тараз 2021 г., зарегистрированные станциями сети ИГИ НЯЦ РК и СОМЭ МОН РК. Новый годограф будет использован для уточнения параметров сейсмических событий из района Южного Казахстана.

ЖАРДЫРУУЛАРДЫ ЖАЗЫП АЛУУЛАР БОЮНЧА ТҮШТҮК КАЗАКТАН ҮЧҮН ГОДОГРАФТЫ ТҮЗҮҮ

Түштүк Казакстан аймагы үчүн жакшы белгилүү болгон параметрлери бар тынчтык ядролук жардырууларды жана химиялык жардырууларды каттоонун маалыматтары боюнча негизги сейсмикалык фазалардын аймактык годографы түзүлдү. Годографты түзүү үчүн РИА ФЗИ КСЕ архивинен алынган Меридиан2, Меридиан3, Урта-Булак, Памук жана Кратер тынчтык ядролук жардыруулардын тарыхий сейсмограммалары колдонулган, эпиборбордук аралыктар диапазону 350-4500 км түзгөн. 80-940 км эпиборбордук аралыктар диапазону үчүн годографты түзүү үчүн 2019-ж. Арысь шаарынын жана 2021-ж. Тараздын аймагындагы ок-дарылардын жарылууларын КазР УЯБ ГИИ жана КазР БИМ СОМЭ түйүндөрүнүн станциялары каттаган жазып алуулар пайдаланылды. Жаңы годограф Түштүк Казакстан районунан алынган сейсмикалык параметрлерди тактоо үчүн пайдаланылмакчы.

TEMPORARY VARIATIONS IN THE THERMOMINERAL WATERS OF KYRGYZSTAN AND THEIR RESPONSES TO THE MANIFESTATIONS OF STRONG EARTHQUAKES

For the South Kazakhstan region, the regional travel-time curve of the main seismic phases was created on the base of data of the peaceful nuclear explosions records and chemical explosions having well-known parameters. For the travel-time curve creation, the historical seismograms of peaceful nuclear explosions Meridian2, Meridian3, Urta-Bulak, Pamuk and Krater were taken from the archive of CSE IPE RAS; epicentral distance range is 350-4500 km. For epicentral distances 80-940 km, for the travel-time curve creation, the records of ammunition explosions occurred at Arys town in 2019 and in Taraz town in 2021 recorded by the IGR NNC RK and SEME MES RK networks were used. The new travel-time curve will be used to precise the parameters of seismic events from the south Kazakhstan region.