Содержание

Погребной В.Н., Малосиева М.Т.
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приведены результаты анализа распределения аномального магнитного поля на территории Баткенской области. Использована соответствующая карта масштаба 1:1 000 000. Показано, что магнитное поле на большей территории Баткенской области положительного знака и носит спокойный характер. Выделены также участки, где магнитное поле приобретает мозаичную структуру: положительные и отрицательные аномалии чередуются между собой. Выявлена цепочка изолированных друг от друга незначительных по размеру аномалий изометрической формы, протянувшаяся на расстояние ~100 км. Сделан вывод, что указанная цепочка трассирует скрытый разлом, который стыкуется с Туркестано-Алайским разломом на меридиане 72.0°Е.

БАТКЕН ОБЛАСТЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ АНОМАЛДУУ МАГНИТТИК ТАЛААНЫН БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Макалада Баткен областынын аймагындагы аномалдуу магниттик талаанын бөлүштүрүлүшүн талдоонун жыйыныктары келтирилген. 1:1000 000 масштабдагы тийиштүү карта пайдаланылган. Магниттик талаа Баткен областынын аймагынын ири бөлүгүндө оң белгиде экени жана тынч мүнөздү алып жүрө тургандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле, аларда магнитиик талаа мозаикалык түзүлүшкө ээ боло турган участоктор бөлүнүп берилген: оң жана терс аномалиялар өз ара кезектешип турушат. Биринен бири изоляцияланган өлчөмү боюнча анча чоң эмес ~100 км аралыкка созулган изометриялык формадагы аномалиялар чынжырчасы аныкталган. Көрсөтүлгөн чынжырча 72.0°Е меридианындагы Түркестан-Алай жараңкасы менен дал келише турган жашыруун жараңканы трассирлейт.

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF THE ANOMALOUS MAGNETIC FIELD ON THE TERRITORY OF THE BATKEN REGION

The paper presents the results of the analysis of the distribution of characteristic features of anomalous magnetic field in the Batken region. Corresponding maps of scale 1:1 000 000 were used. It is shown that the magnetic field over a large area has a positive sign and is calm. Areas were also identified where the magnetic field acquires a mosaic structure: positive and negative anomalies alternate with each other. A chain of isometric anomalies of insignificant size from each other was revealed, stretching for a distance of ~ 100 km. It is concluded that the indicated chain traces a hidden fault, which joins the Turkestan-Alai fault at the meridian 72.0° E.