Содержание

Кендирбаева. Дж.Ж.
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

О ВЗАИМОСВЯЗИ СЕЙСМИЧНОСТИ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА

Рассмотрены гидродинамические поля в скважинах территории Кыргызстана. Ретроспективно проанализирована их взаимосвязь с землетрясениями с эпицентральными расстояниями 100 – 250 км до районов пунктов наблюдений. В Кыргызстане перед землетрясениями наибольшие изменения температуры и уровня воды, свидетельствующие о роли фильтрационного поля, зафиксированы в подземных водах «чувствительных зон» земной коры – глубинных разломах. Для изучаемых параметров в самоизливающейся скважине «Джеты-Огуз 20» и неглубокой скважине «Каракол» характерны высокие градиенты напряжений, вызывающие гидродинамические предвестники.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СЕЙСМИКАЛЫК ЖАНА ГИДРОДИНАМИКАЛЫК КАБАРЛАРДЫН ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШТАРЫ

Кыргызстандын аймагындагы түтүкчөлөрдүн гидродинамикалык талааларынын маалыматтары каралат. Алардын жер титирөөлөр менен байланышы 100-250 км эпицентрдик аралыкта байкоо пункттарынын аймактарына ретроспективдүү талданат. Кыргызстанда жер титирөөлөргө чейин фильтрация талаасынын көрсөткүчтөрү- суунун температураснын жана деңгээлинин эң көп өзгөрүүсү жер кыртышынын «сезимтал зоналарында» - терең жаракалардагы жер астындагы сууларда катталган. Изилденген параметрлер «Жети-Өгүздөгү 20» - түтүкчө жана «Каракөлдөгү тайыз» түтүкчө гидродинамикалык өзгөрүүлөрдү пайда кылууга жөндөмдүү жогорку чыңалуудагы градиенттер менен мүнөздөлөт.

ON THE INTERRELATION OF SEISMICITY AND HYDRODYNAMIC FIELDS IN KYRGYZSTAN

The hydrodynamic fields of holes in the territory of Kyrgyzstan are considered. Their interrelation with earthquakes at epicentral distances of 100-250 km to the observation points is analyzed retrospectively. In Kyrgyzstan, before earthquakes, the greatest changes in temperature and water level, indicating the role of the filtration field, were observed in groundwater in «sensitive zones» of the earth's crust - deep faults. The studied parameters in self-flowing hole «Dzhety-Oguz 20» and shallow hole «Karakol» are characterized by high stress gradients causing hydrodynamic precursors.