Содержание

Муралиев А.М., Абдыраева Б.С., Малдыбаева М.Б., Сабирова Г.А.
Институт сейсмологии НАН КР,
Бишкек, Кыргызстан

СДВИГО-НАДВИГОВЫЕ ПОДВИЖКИ В ОЧАГАХ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА

В статье приведены основные результаты анализа решения фокальных механизмов землетрясений KR ≥ 9.6 Баткенской области Кыргызстана за период 2000-2021 гг. При анализе учитывалось распределение фокальных механизмов 72 землетрясений и их эпицентров, а также положение активных разломов. Количество сдвиго-надвиговых типов подвижек по плоскостям разрывов в очагах исследованных землетрясений преобладает по сравнению с другими типами. Сведения о сейсмичности, фокальных механизмах очагов землетрясений и активных разломах позволяют охарактеризовать напряжённо-деформированное состояние земной коры, ответственное за подготовку сильного землетрясения.

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАТКЕН АЙМАГЫНДАГЫ КАТУУ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН БУЛАКТАРЫНДА ЖАНА ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН АЗЫРКЫ СТРЕСС ТАЛААСЫНДА ЖЫЛЫШУУ КЫЙМЫЛДАРЫ

Макалада 2000-2021-жылдар аралыгында Кыргызстандын Баткен облусундагы жер титирөөлөрдүн очоктук механизмдерин (KR ≥ 9.6) чечүүнүн анализинин негизги жыйынтыктары берилген. Талдоо 72 жер титирөөнүн очоктук механизмдерин бөлүштүрүүнү, алардын эпицентрлерин жана активдүү жаракалардын ордун камтыды. Изилденген жер титирөөлөрдүн булактарында жаракалардын тегиздиктери боюнча жылма түрлөрдүн саны башка түрлөргө салыштырмалуу басымдуу. Сейсмикалуулугу, жер титирөө булактарынын фокалдык механизмдери жана активдүү жаракалар жөнүндөгү маалыматтар катуу жер титирөөнү даярдоого жооптуу болгон жер кыртышынын чыңалуу-деформациялык абалын мүнөздөөгө мүмкүндүк берет.

STRIKE SLIP AND THRUST TYPES OF MOTIONS AT THE SOURCES OF STRONG EARTHQUAKES AND THE MODERN STRESS FIELD OF THE EARTH'S CRUST IN THE BATKEN REGION OF KYRGYZSTAN

The article presents the main results of the analysis of the focal plane solutions of earthquakes (KR ≥ 9.6), occurred in the Batken region of Kyrgyzstan for 2000- 2021. Tthe distribution of focal mechanisms of 72 earthquakes and their epicenters, as well as the active faults locations were analysed. The number of strike slip and thrust types of motions along the planes of faults in the sources of the studied earthquakes prevails in comparison with other types. Information about seismicity, focal mechanisms of earthquake sources, and active faults makes it possible to characterize the stress-strain state of the earth's crust, which is responsible for the preparation of a strong earthquake.