Содержание

Омуралиева А., Омуралиев М., Омурбек к. К., Мураталиева Ж.
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ТЯНЬ-ШАНЯ ПО МЕРИДИАНУ «ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КУМТОР - РАЙОН КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ЧИЛИКСКОГО И КЕМИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ»

Осуществлён анализ механизмов очагов землетрясений (МОЗ) по поперечным профилям Тянь-Шаня на меридианах (на полосах с координатами λ=76.8°- 78°, λ=78°-79°, φ=40°-44°) золоторудного месторождения Кумтор и катастрофических Чиликского (1889 г., K=18.5) и Кеминского (1911 г., K=17.8) землетрясений. Основой анализа являлся каталог МОЗ (K ≥ 9.6) Института сейсмологии НАН КР за 2012-2018 гг., составленный на базе записей сетей цифровых станций KNET (НС РАН), KRNET (ИС НАН КР) на территории Кыргызстана и соседних стран. Количество землетрясений, где определён МОЗ составляло ≥ 50 %.

«КУМТӨР АЛТЫН КЕНИ - ЧИЛИК, КЕМИН КАТАСТРОФАЛЫК ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨР БОЛГОН АЙМАКТАРДЫН» МЕРИДИАНДАРЫ БОЮНЧА ТЯНЬ-ШАНДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН ОЧОКТУК МЕХАНИЗМДЕРДИН АНАЛИЗИ

Жер титирөөлөрдүн очоктук механизмдердин (ЖОМ) анализи Тянь-Шандын туурасынан кеткен профилдери боюнча: Кумтөр алтын кенинин, Чилик (1889 ж., K=18.5) жана Кемин (1911 ж., K=17.8) катастрофалуу жер титирөөлөрдүн меридиандар боюнча (λ=76.8°-78°, λ=78°-79°, φ=40°-44° координаттары бар тилкелер боюнча) жүргүзүлгөн. Анализ КР УИА Сейсмология институтунун 2012- 2018-жж. ЖОМ (K ≥ 9.6) каталогунун негизинде жүргүзүлгөн. Каталогдун өзү Кыргызстанда жана коңшу мамлекеттерде жайгашкан KNET (РИАнын Илимий станциялар), KRNET (КР УИА СИ) санариптик станцияларынын тармактарынын жазуу маалыматтардын негизинде түзүлгөн. ЖОМ аныкталган жер титирөөлөрдүн саны ≥ 50% түзгөн.

ANALYSIS OF THE FOCAL MECHANISMS FOR EARTHQUAKES IN THE TIEN SHAN ALONG THE MERIDIAN «KUMTOR GOLD DEPOSIT – THE AREA OF CATASTROPHIC CHILIK AND KEMIN EARTHQUAKES »

Analysis of earthquake focal mechanisms (FPS) was carried out along the transverse profiles of the Tien Shan on the meridians (on the strips with coordinates λ=76.8°- 78°, λ=78°-79°, φ=40°-44°) of the Kumtor gold deposit and the Chilik (1889, K=18.5) and Kemin (1911, K=17.8) catastrophic earthquakes. Analysis was based on the FPS catalog (K ≥ 9.6) of the Institute of Seismology NAS KR for 2012-2018, compiled on the basis of records of networks of digital stations KNET (RS RAS), KRNET (IS NAS KR) in the territory of Kyrgyzstan and neighboring countries. The number of earthquakes which EFM was determined for was ≥ 50%.