Содержание

Тилек кызы Гулкайыр
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

К ПРОБЛЕМЕ СНИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БИШКЕК

Каждый год в результате землетрясений на Земном шаре погибает около 20 000 человек, а сопутствующие экономические потери составляют примерно 7.5 миллиардов долларов США. Учитывая непредсказуемость и потенциальную серьезность этих стихийных бедствий, жизненно важно принять меры по защите людей, критически важной инфраструктуре и инвестициям от ущерба, причинённого сейсмическим воздействием. 

БИШКЕК ШААРЫНЫН ТЕРРИТОРИЯСЫНДА СЕЙСМИКАЛЫК КОРКУНУЧТУ АЗАЙТУУНУН ПРОБЛЕМАСЫ

Жыл сайын жер жүзүндө жер титирөөнүнүн кесепетинен 20 000 ден ашык адам, ал эми экономикалык чыгым 7.5 миллирад долларды тузөт. Бул табигый кырсыктардын күтүлбөгөндүгүн жана потенциалдуу катаалдыгын эске алуу менен, адамдарды, маанилүү инфраструктураларды жана инвестицияларды сейсмикалык зыяндан коргоо үчүн чараларды көрүү абдан маанилүү. 

TO THE PROBLEM OF SEISMIC RISK REDUCTION OF THE BISHKEK CITY TERRITORY

Every year, earthquakes kill about 20,000 people around the world, and cause an estimated $7.5 billion in associated economic losses. Given the unpredictability and potential severity of these natural disasters, it is vital to take measures to protect people, critical infrastructure, and investments from damage caused by seismic impacts.