Содержание

Абдыраева Б.С., Малдыбаева М.Б.
Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СЕЙСМОАКТИВНЫХ РАЙОНОВ КЫРГЫЗСТАНА

Представлен анализ работ по прогнозу землетрясений на территории Кыргызстана.  

КЫРГЫЗСТАНДЫН СЕЙСМОАКТИВДУУ РАЙОНДОРУНДАГЫ ЖЕР ТИТИРООЛОРДУН РЕТРОСПЕКТИВДУУ БОЖОМОЛДОРУНУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Кыргызстандын территориясындагы жер титирөөлөрдү божомолдоо боюнча анализдөө иштери жана макаланын авторлору тарабынан иштелип чыккан сейсмикалык материалдар келтирилген.

THE RESULTS OF THE RETROSPECTIVE PREDICTION OF EARTHQUAKES OF SEISMICALLY ACTIVE REGIONS OF KYRGYZSTAN

The results of earthquake prediction according to the collected materials for the territory of Kyrgyzstan are presented in the paper.