Содержание

Ельдеева М.С.1, Абдрахматов К.Е.2
1ТОО «Институт сейсмологии» МОН РК, г. Алматы, Казахстан
2Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖАМАНТАС-ТОХТИНСКОГО РАЗЛОМА (ДЖУНГАРСКИЙ АЛАТАУ)

Исследования, проведённые нами в зоне Жамантас-Тохтинского разлома и анализ полученных данных, позволяют считать, что указанный дизъюнктив был активен в течение позднего плейстоцена-голоцена и в его пределах происходили сильные сейсмические события, магнитуда которых достигала до 7.0

ЖАМАНТАШ-ТОКТУ ЖАРАКАСЫНЫН ОЗГОЧУЛУГУ (ЖУНГАР ТООЛОРУ)

Жаманташ-Токту жаракасында ѳоткѳорулгѳн изилдөөлөр жана алынган маалыматтарды талдоо бизди бир ѳзгѳчѳ жыйнтыкка алып келүүдѳ. Бул жарака   кийинки плейстоцен-голоцен убагында активдүү деп саналат жана анын чегинде күчтүү сейсмикалык окуялар (кубаттулугу 7.0 чейин жеткен) болгон деп тастыкталган. 

FEATURES OF THE ZHAMANTAS-TOKHTINSKY FAULT VISUALIZATION (DZHUNGARSKY ALATAU)

Our studies in the Zhamantas-Tokhtinsky fault zone and analysis of the obtained data suggest that the indicated disjunctive was active during the late Pleistocene-Holocene and strong seismic events occurred within it, the magnitude of which reached up to 7.0