Содержание

Токтосопиев А. М.
Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРШРУТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЕЭМП В ЗОНАХ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ ИССЫК – КУЛЬСКОГО РЕГИОНА

Рассмотрены пространственные характеристики естественных электромагнитных полей (ЕЭМП) в зонах активных разломов и эпицентров Сарыкамышского и Жаланаш – Тюпского разрушительных землетрясений Иссык – Кульского региона.

ЫССЫК – КӨЛ РЕГИОНУНДАГЫ ЖЕРДИН ЖАРАНКАЛАРЫНЫН АКТИВТҮҮ ЗОНАЛАРЫНДА, ТАБИЙГЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТТИК ТАЛААСЫНЫН (ТЭМТ) ӨЗГӨРҮШТӨРҮНӨ МАРШРУТТУК БАЙКОО

Жердин табийгый  электромагниттик талаасынын (ТЭМТ) формалары, жараңкалардын остук  менен күчтүү Сарыкамыш жана Жаланаш – Түп жер титирөөлөрүнүн эпицетрлеринде мейкиндик өзгөрүштөрү.

RESULTS OF ROUTE OBSERVATIONS OF THE EEMP IN THE ZONES OF ACTIVE FAULTS IN THE ISSYK-KUL REGION

The study of the spatial characteristics of the EMF in the zones of active faults, as well as the Sarykamysh and Zhalanash - Tyup epicenters of the destructive earthquakes of the Issyk - Kul seismically active zone is considered.