Содержание

Джанузаков К.Дж.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАТУХАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СОТРЯСЕНИЙ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ РАЙОНОВ

Определены средние региональные значения коэффициентов затухания интенсивности сотрясений и получена формула, описывающая зависимости коэффициента затухания от глубины очага, а также получено уравнение для определения предельных радиусов изосейст различной балльности и их площади. Для случая наклонного очага получено, что сила сотрясения локального эпицентра на 1-1,5 балла выше, чем сила сотрясения нормального эпицентра.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАНА АГА ЖАНАША ЖАТКАН РАЙОНДОРДОГУ КҮЧТҮҮ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН ТЕРМЕЛҮҮ КҮЧҮНҮН БАСАҢДООСУНУН АЙМАКТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Жер титирөө күчүнүн басаңдоо коэффициентинин регионалдык орточо мааниси аныкталган жана басаңдоо коэффициентинин жер титирөөнүн очогунун тереңдигинен көз карандылыгын аныктоочу формуласы алынган, ошондой эле ар кандай баллдагы изосейстердин чек радиустарын жана алардын аянттарын аныктоочу формула алынган. Жантык очоктуу жер титирөөнүн учурунда чакан (локалдык) эпицентрдеги титирөөнүн күчү нормалдуу эпицентрдикине караганда 1-1,5 баллга чоң экени аныкталган.

REGIONAL FEATURES OF AN ATTENUATION OF STRONG EARTHQUAKES INTENSITY IN THE KYRGYZSTAN AND ITS ADJACENT REGIONS

Regional average values of the attenuation coefficients for shock’s intensity were determined. A formula describing the dependence of an attenuation coefficient on a focal depth was obtained, as well as an equation to determine limiting radiuses of isoseismal lines for various intensities and their areas. It is found that in case of an inclined focal area the shaking force of a local epicenter is 1-1.5 points higher than the shaking force of a normal epicenter.