Содержание

Кендирбаева Дж.Ж.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНА КАК ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

В предлагаемой работе рассмотрены основополагающие принципы гидрогеологии, позволяющие улучшение регионального анализа по изменениям физико-химических показателей подземных вод, связанных с проблемами прогноза землетрясений. Сущность данного подхода заключается в применении многоаспектных путей и разных геолого-геохимических комбинаций, исходящих из причинных и генетических, балансовых и качественных принципов, поскольку информационно-поисковой набор в гидрогеологических объектах Кыргызстана включает множество элементов и их соединений, обязанных своим происхождением многоканальной системе в тектонических разломах, где непрерывно происходит интенсивный обмен энергией и веществом.

ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮ АЛДЫН АЛА БОЖОМОЛДООНУН МААЛЫМАТ БУЛАГЫ КАТАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК СИСТЕМАСЫН АЙМАКТЫК ТАЛДООГО АЛУУНУН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ

Сунушталып жаткан эмгекте жер титирөөлөрдү божомолдоп алдын ала айтуунун көйгөй маселелерине байланышкан жер алдындагы суулардын физикалык жана химиялык көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүүлөрү боюнча аймактык талдоону жакшыртууга мүмкүндүк бере турган гидрогеологиянын негизги принциптери каралды. Бул ыкманын маңызы себеп-натыйжалуу жана генетикалык, баланстык жана сапаттык принциптерден келип чыгуучу көп тармактуу жолдорду жана ар түрдүү геологиялык-геохимиялык комбинацияларды колдонууда турат, анткени Кыргызстандын гидрогеологиялык объектилериндеги маалыматтык-издөө жыйнагы келип чыгышы үчүн тынымсыз түрдө энергия жана заттын интенсивдүү алмашуусу жүрүп турган тектоникалык сыныктардагы көп каналдуу системага милдеттүү боло турган көптөгөн элементтерди жана алардын кошулмаларын өзүнө камтыйт. 

THE BASIC PRINCIPLES OF REGIONAL ANALYSIS OF HYDROGEOLOGICAL SYSTEM OF KYRGYZSTAN AS AN INFORMATIVE SOURCE FOR EARTHQUAKE PREDUCTION

The basic principles of hydrogeology allowimprove a regional analysis on changes in physical characteristics of groundwater-related problems of earthquake prediction are considered in the paper. The essence of this approach is the use of multi-dimensional ways and different combinations of geological and geochemical principles, as a retrieval set in hydro facilities in Kyrgyzstan includes a variety of elements and their compounds, the origin of which are associated with a multi-channel system of tectonic faults where there is an intensive continuous exchange of energy and substance.