Содержание

Мамыров Э., Маханькова В.А., Мозолева Е.Л., Молдобекова С., Хан В.В.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕГИОНА АЛАЙ-КАШГАР

В работе рассмотрена периодичность сейсмического режима региона Алай-Кашгар Южного Тянь-Шаня в пределах координат φ = 38.5° - 39.4° (запад) - 38.5°41° (восток) и λ = 69° - 76° и дан прогноз ожидаемых периодов повышения уровня сейсмической опасности до 2020 г. По инструментальным данным впервые установлено, что в сейсмическом режиме региона Алай-Кашгар наиболее устойчивой длиннопериодной группой гармоник являются 22-27-летние составляющие с максимальной амплитудой и со средним периодом 24 года.

АЛАЙ-КАШГАР РЕГИОНУНУН СЕЙСМИКАЛЫК РЕЖИМИНИН УБАКТЫЛУУ ӨЗГӨРҮШТӨРҮ

Түштүк Тянь-Шандын φ = 38.5° - 39.4° (батыш) - 38.5° 41° (чыгыш), λ = 69° - 76° координаттар чегиндеги Алай-Кашгар аймагындагы сейсмикалык режимдин убактылуу өзгөрүлүштөрү каралган жана 2020-жылга чейинки күтүлгөн сейсмикалык коркунуч деңгээлинин көтөрүлүү мезгилинин болжолдоо убактысы берилген. Инструменталдык малыматтар боюнча алгачкы жолу Алай-Кашгар регионунун сейсмикалык режиминде эң туруктуу узун мезгилдүү гармониктер тобу болуп максималдык амплитудагы 22-27 жылдыктары жана 24 жылдык орточо мезгилдүүлөрү экендиги белгиленген.

TEMPORAL VARIATIONS IN SEISMIC CONDITIONS OF THE ALAY-KASHGAR REGION

In the paper the periodicity of the seismic conditions of Alay-Kashgar area of Southern Tien Shan within the coordinates of φ = 38.5° - 39.4° (West) - 38.5°41° (East) and λ = 69° - 76° was considered, and the prediction of the expected periods of seismic hazard increasing until 2020 was given. For the first time it was found that according to the instrumental data in the seismic conditions of the Alay-Kashgar region the most stable group of long-period harmonics are 22-27-year-old components with the maximum amplitude and the average time period of 24 years.