Содержание

Молдобеков К.1, Муралиев А.М.2 , Молдобекова С.2
1КГТУ им. И.Раззакова, каф.АУ, Бишкек, Кыргызстан
2Институт сейсмологии Национальной академии наук КР, Бишкек, Кыргызстан

ДИНАМИКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В работе описываются результаты исследования сейсмической активности территории Кыргызской Республики по материалам мониторинга за интервал времени 1959-2010 гг.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНЫН СЕЙСМИКАЛУУЛУК АКТИВДҮҮЛҮК ДИНАМИКАСЫ

Бул эмгекте Кыргыз Республикасынын территориясынын сейсмикалык активдүүлүгүн 1959-2010-жылдардын аралыгындагы материалдарга мониторинг жүргүзүү боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары сүрөттөлөт.

DYNAMICS OF SEISMIC ACTIVITY OF THE KYRGYZ REPUBLIC TERRITORY

This paper describes the investigation results of a seismic activity of the territory of the Kyrgyz Republic for the time period of 1959-2010.