Содержание

Омуралиев М., Омуралиева А.
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МАГНИТУДЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ СОСЕДНИХ СТРАН

Оценка неопределенности магнитуды является актуальной задачей сейсмологии. В статье проводится анология неопределенности магнитуды в сейсмологии с неорпределенностью Гейзенберга в физике. По данным сетей KNET и KRNET определены неопределенности магнитуд: mpv, ML, Ms и энергетического класса К=lgE (Дж) ряда ощутимых землетрясений Тянь-Шаня за 2006-2013 гг.. Отмечено, что выражение неопределенности магнитуды землетрясения в каталоге, на карте и др. повысит надежность оценки сейсмической опасности.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАНА КОҢШУ ӨЛКӨЛӨРДҮН ЖАКЫНКЫ РАЙОНДОРУНДОГУ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН МАГНИТУДАЛАРЫНЫН БЕЛГИСИЗДИГИ

Жер титирөөнүн магнитудасынын белгисиздигин аныктоо сейсмологиянын актуалдуу маселеси болуп саналат. Макалада cейсмологиядагы магнитуданын белгисиздигинин жана физикадагы Гейзенбергтин белгисиздигинин окшоштурулушу жүргүзүлөт. 2006-2013 жылдарда болгон Тянь-Шандын бир катар жер титирөөлөрүнүн магнитудаларынын (mpv, ML, Ms) жана энергетикалык класстын К=lgE (Дж) белгисиздиги KNET жана KRNET түйүндөрүнүн маалыматтары боюнча аныкталган. Жер титирөөлөрдүн магнитудаларынын белгисиздигин каталогдо, картада ж.б. чагылдыруусу сейсмикалык коркунучка баа берүүнүн ишенимдүүлүгүнүн жогорулашына алып келери белгиленген.

MAGNITUDE UNCERTAINTIES OF EARTHQUAKES IN KYRGYZSTAN AND ADJACENT AREAS OF NEIGHBORING COUNTRIES

Earthquake magnitude uncertainty estimation is an important task of seismology at present. Analogy between magnitude uncertainty in seismology and the Heisenberg’s uncertainty in physics is held in the paper. Uncertainties of magnitudes (mpv, ML, Ms) and energy class K=lgE (J) are estimated for a number of perceptible earthquakes of the Tien Shan during 2006-2013 based on the data of KNET и KRNET. It is noted that expression of earthquake magnitude uncertainty in a catalog, a map etc. will increase the reliability of seismic hazard assessment.