Содержание

Фортуна А.Б. 
Институт сейсмологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОГО ТЯНЬ-ШАНЯ (по данным палинологического анализа)

На основании палинологического материала рассмотрена история формирования хвойных лесов (от пермского периода до голоцена) на территории Кыргызского Тянь-Шаня. В связи с изменением климатической и тектонической обстановок хвойное сообщество претерпело существенные изменения, что сказалось на составе и ареале площадей лесных массивов.

КЫРГЫЗ ТЯНЬ-ШАНЬ АЙМАГЫНДАГЫ ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУ ТОКОЙЛОРДУН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ (палинологиялык талдоо жүргүзүүнүн маалыматтары боюнча)

Палинологиялык материалдын негизинде Кыргыз Тянь-Шанынын аймагында ийне жалбырактуу токойлордун (пермь мезгилинен голоценге чейинки убакыттагы) түзүлүү тарыхы каралган. Климаттык жана тектоникалык жагдайлардын өзгөрүүсүнө байланыштуу ийне жалбырактуулар олуттуу өзгөрүүгө дуушар болушкан, бул токой массивдеринин курамында жана аянттарынын ареалында из калтырган.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CONIFERUS FORESTS ON THE TERRITORY OF KYRGYZSTAN ACCORDING TO THE PALYNOLOGICAL ANALYSIS

On the basis of palynological material the history of the formation of coniferous forests (from Perm to the Holocene) on the territory of the Kyrgyz Tien-Shan is considered. In connection with changes in climatic and tectonic situations coniferous community has undergone significant change that has affected the composition and area of forest area.