Содержание

Абдрахматов К.Е., Берёзина А.В., Першина Е. В., Мозолева Е. Л.
Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан 

СИСТЕМА СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

В статье представлены основные этапы развития системы сейсмического мониторинга Института сейсмологии НАН КР, особенности используемых сейсмических сетей и оценка качества их работы. 

КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНЫН СЕЙСМИКАЛЫК МОНИТОРИНГ СИСТЕМАСЫ

Аталган иште КР УИАнын Сейсмология институтунун сейсмикалык мониторинг системасынын өнүгүүсүнүн негизги баскычтары, пайдаланылып жаткан сейсмикалык түйүндөрдүн өзгөчөлүктөрү жана алардын ишинин сапатына баа берүү берилген. 

SYSTEM OF SEISMIC MONITORING OF THE TERRITORY OF KYRGYZ REPUBLIC

The basic stages of development of system of seismic monitoring of Institute of seismology NAS KR, the features of seismic networks used for data processing in Kyrgyz NDC and the estimation of quality of their operation are presented in the paper.