Содержание

Абдыраева Б.С., Муралиев А.М., Малдыбаева М.Б.
Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КОКШААЛЬСКОЙ ЗОНЫ (ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) ЗА ПЕРИОД 2013-2014 гг.

В статье представлены результаты изучения механизмов очагов (МО) землетрясений с энергетическим классом КR ≥ 10.0, произошедших в Кокшаальской зоне Южного Тянь-Шаня в 2013-2014 гг. Представлены решения механизмов очагов 7 землетрясений.

2013-2014-жылдар ҮЧҮН КАКШААЛ ЗОНАСЫНЫН (ТҮШТҮК ТЯНЬ-ШАНЬ) ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРҮНҮН ОЧОКТОРУНУН МЕХАНИЗМДЕРИ

Макалада 2013-2014-ж.ж. Түштүк Тянь-Шандын Какшаал зонасында болуп өткөн КR ≥ 10.0 энергетикалык класстагы жер титирөөлөрдүн очокторунун механизмдерин (ОМ) изилдөөнүн жыйынтыктары берилген. Жети жер титирөөнүн очокторунун механизмдеринин чыгарылыштары көрсөтүлгөн.

FOCAL PLANE SOLUTIONS FOR EARTHQUAKES OF THE KOK-SHAAL ZONE (SOUTHERN TIEN SHAN) FOR PERIOD OF 2013-2014

Results of analysis of focal plane solutions of earthquakes with the energy class КR ≥ 10.0 occurred on the Kok-Shaal zone of the Southern Tien Shan in 2013-2014 are presented in the paper. Solutions of focal mechanisms for 7 earthquakes are submitted.