Содержание

Салихов Ф.С.1, Сакиев К.С.2
1Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе 
2Институт геологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

СТАДИЙНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПЕРМИ-ТРИАСЕ СЕВЕРНОГО ПАМИРА

На основе анализа строения и состава пермско-триасовых отложений Дарваз-Заалайской зоны Северного Памира, фациально-палеогеографических и геодинамических условий их формирования выявлены стадийность осадконакопления и особенности вулканизма в рассматриваемые периоды.

ТҮНДҮК ПАМИРДИН ПЕРМ-ТРИАСАСЫНДАГЫ ЖААН-ЧАЧЫНДЫН ТОПТОЛУШУНУН БАСКЫЧТУУЛУГУ

Түндүк Памирдин Дарваз-Заалай зонасынын пермдик-триасалык катмарлануусунун түзүлүшүн жана курамын, алардын калыптануусунун фациалдык-палеогеографиялык жана геодинамикалык шарттарын талдоого алуунун негизинде жаан-чачын топтолуунун баскычтуулугу жана каралып жаткан мезгилдердин вулканизмдеринин өзгөчөлүктөрү аныкталган.

STAGING OF PERMIAN-TRIASSIC SEDIMENTATION IN THE NORTHERN PAMIR

On the basis of analysis of structure and composition of the Permian-Triassic deposits Darvaz-Zaalai zone of the Northern Pamirs, the phase-paleogeographic and geodynamic conditions of their formation the staging of sedimentation and features of volcanism in the considered periods are determinated.