Содержание

Гребенникова В.В.
Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

МОДЕЛИ СВОДНЫХ ИЗОСЕЙСТ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОТРЯСЕНИЙ ОТ 6 ДО 10-11 БАЛЛОВ

В целях улучшения методов обработки и построения карт по результатам макросейсмических исследований представлены двумерные и трёхмерная модели сводных карт интенсивности сейсмических сотрясений от I6 до I10-11 баллов населённых пунктов и объектов вследствие исторических (начиная с 250 г. до н.э.) и современных землетрясений по 2014 г. в пределах координат φ= 39.00º – 43.50º N, λ = 69.00º- 81.00º E. Всего использованы данные 293 сейсмособытий.

СЕЙСМИКАЛЫК СОЛКУЛДООЛОРУ 6ДАН 10-11 БАЛЛГА ЧЕЙИНКИ ИНТЕНСИВДҮҮЛҮГҮ МЕНЕН ТАРЫХЫЙ ЖАНА ЗАМАНБАП ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН ЖЫЙНАКТАЛГАН ИЗОСЕЙСТТЕР МОДЕЛИ

Макросейсмикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча карталарды иштеп чыгуу жана тургузуу методдорун жакшыртуу максатында, калктуу пункттардын жана объекттердин тарыхый (б.з.ч. 250-ж. баштап) жана заманбап 2014-жылга чейинки φ= 39.00º – 43.50º N, λ = 69.00º- 81.00º E.координаттар алкагындагы I6 дан I10-11 баллдарга чейинки сейсмикалык титирөөлөрдүн эки өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү моделинин жыйнтыкталган интенсивдүүлүк карталары берилген. Бардыгы болуп 293 сейсмоокуялар пайдаланылган.

MODELS OF COMBINED ISOSEISMALS OF HISTORICAL AND MODERN EARTHQUAKES WITH INTENSITY OF SEISMIC SHOCKS FROM 6 TO 10-11 POINTS

Two-dimensional and three-dimensional models of combined maps of intensity of seismic shocks from I6 to I10-11 for settlements and facilities due to historical (since 250 BC) and modern earthquakes (to 2014) within the coordinatesφ= 39.00º – 43.50º N, λ = 69.00º- 81.00º E. are presented for improvement of processing methods and mapping the results of macroseismic studies. In total data of 293 seismic events were used.