Содержание

Омуралиева А., Омуралиев М.
Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

ДИНАМИКА СЕЙСМИЧНОСТИ ТЯНЬ-ШАНЯ

В работе определены основные параметры динамики сейсмичности Тянь-Шаня и районов сочленения Казахского щита, Таримской плиты и области горообразования Памира.

ТЯНЬ-ШАНДЫН СЕЙСМИКАЛУУЛУГУНУН ДИНАМИКАСЫ

Макалада Тянь-Шандын жана Казак калканынын айрылышуу райондорунун, Тарим плитасынын жана Памир тоо пайда болуу аймагынын сейсмикалуулугунун динамикасынын негизги параметрлери аныкталган.

DYNAMICS OF SEISMICITY OF THE TIEN SHAN

Main parameters of the seismicity dynamics of the Tien Shan and adjacent areas of the Kazakh Shield, the Tarim Basin and Pamir mountain building region are determined in the paper.