Содержание


Кендирбаева Дж.Ж.

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРЫВНО-БЛОКОВОЙ ДЕЛИМОСТИ ПЛИОЦЕНА КЫРГЫЗСКОГО ТЯНЬ-ШАНЯ (на примере Иссык-Кульского артезианского бассейна)

Для повышения достоверности прогноза землетрясений на примере Иссык-Кульского артезианского бассейна приведены причинно-следственные взаимосвязи гидрогеохимических показателей верхнего неогена- одного из водоносных комплексов, содержащих термоминеральные воды (ТМВ) в зонах динамического влияния разломов. Проявление конкретных гидрогеохимических типов связано с подвижностью разрывно-блоковых зон, а возникновение скачков в системе «вмещающая среда-подземные воды-водопункты» определяется режимообразующими факторами - временной цикличностью и тектонической нарушенностью в структуре.

КЫРГЫЗ ТЯНЬ-ШАНЫНЫН ПЛИОЦЕНТИНИН АЖЫРАГЫЧ-БЛОКТУК БӨЛҮНҮҮСҮНҮН ГИДРОГЕОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (Ысык-Көл артезиан бассейнинин мисалында)

Ысык-Көл артезиан бассейнинин мисалында жер титирөөлөрдүн божомолдонуусунун аныктыгын жогорулатуу үчүн жараңкалардын динамикалык таасир көрсөтүү зоналарындагы термоминералдык сууларды (ТМС) камтыган суу алып жүрүүчү комплекстеринин бири – жогорку неогендин гидрогеохимялык көрсөткүчтөрүнүн өз ара байланышынын себеп-натыйжалары келтирилген. Конкреттүү гидрогеохимиялык типтердин көрүнүшү ажырагыч-блоктуу зоналардын кыймылдуулугу менен байланышта, ал эми «сыйдырыла турган чөйрө-жер алдындагы суулар-суупункттары» системасындагы олку-солкулуктардын пайда болуу фактору структурадагы убакыт циклдүүлүгү жана тектоникалык бузулуулардын режим түзүүчүлөрү менен аныкталышат.

HYDROGEOCHEMICAL INDICATORS OF RUPTURE-BLOCK DIVISIBILITY OF THE KYRGYZ TIEN SHAN PLIOCENE (on the example of the Issyk-Kul artesian basin)

For improvement of the reliability of the earthquake’s predictions on the example of the Issyk-Kul artesian basin the relationship of hydrogeochemical indicators of the upper Neogene as one of the water-bearing system, containing the thermomineral water (TMW) in the areas of dynamic influence of faults, is presented. An appearance of the specific hydrogeochemical types associated with mobility of the rupture-block areas and the occurrence of changes in the system, "country environment-groundwater-water site" is defined by operation conditions such as time cyclicity and tectonic disturbances in the structure.