Содержание


Мамыров Э., Маханькова В.А.

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

СРАВНЕНИЕ ПЕРИОДОВ ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ТЯНЬ-ШАНЯ С ЦИКЛИЧНОСТЬЮ ЛУННО-СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Приведены результаты сравнения цикличности сейсмических процессов Тянь-Шаня с цикличностью лунно-солнечной активности.

ТЯНЬ-ШАНЬДАГЫ КYЧTYY ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДYH KӨPYHYY МЕЗГИЛДЕРИ МЕНЕН АЙ-КYНДYН АКТИВДYҮЛҮК ЦИКЛДЕРИН САЛЫШТЫРУУ

Макалада Тянь-Шандагы сейсмикалык процесстердин циклдүүлүгүн ай-күндүн активдүүлүк циклдери менен салыштыруунун жыйынтыктары берилген.

COMPARISON OF PERIODS OF THE TIEN SHAN STRONG EARTHQUAKES OCCURRENCE WITH CYCLICITY OF THE LUNISOLAR ACTIVITY

Results of comparison of the Tien Shan seismic processes cyclicity with cuclicity of the lunisolar activity are presented.