Содержание


Югай Н.А., Тилек кызы Г.,

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОИСКАХ ПРЕДВЕСТНИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

В статье обсуждаются вопросы о становлении геомагнитного направления, о геомагнитных эффектах, составляющих магнитного поля Земли.

ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН БЕЛГИСИН КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮ ИЗДӨӨДӨГҮ МАГНИТОМЕТРИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР

Макалада Жердин магниттик талаасын түзүүңү геомагниттик багыттардын калыптануусу тууралуу, геомагниттик натыйжалар жөнүндө маселелер талкууланат.

MAGNETOMETRIC INVESTIGATIONS FOR THE EARTHQUAKE PRECURSOR SEARCH

Problems of the geomagnetic monitoring, geomagnetic effects, components of magnetic field of the Earth are discussed in the paper.