Содержание

Куленбеков Ж. Э., Асанов Б. Д., Султаналиев К.
Американский университет в Центральной Азии (АУЦА),Бишкек, Кыргызстан

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. БИШКЕК, КАК ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы выбора содержания взвешенных частиц размером меньше 10 мкм в качестве индикатора устойчивого развития в городе Бишкек. Показаны количественные содержания в воздухе взвешенных частиц РМ2.5 и РМ 10 по четырём сезонам года в городе Бишкек. Приведены данные о влиянии на здоровье населения взвешенных частиц размером меньше 10 мкм, а также рекомендации Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) по качеству воздуха.

ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ ИНДИКАТОРУ КАТАРЫ БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ АТМОСФЕРАЛЫК АБАНЫН САПАТЫНА БАА БЕРҮҮ

Бул макалада туруктуу өнүгүү индикатору катары Бишкек шаарында 10 мкмдан төмөн болгон абадагы орточо салмактанган бөлүкчөлөрдүн камтылышын тандоо маселеси каралган. Бишкек шаарында РМ 2,5 жана РМ 10 бөлүкчөлөрүнүн абадагы сандык камтылышы жылдын төрт сезону боюнча көрсөтүлгөн. Бул макалада адамдардын ден соолугуна 10 мкмдан төмөн болгон бөлүкчөлөрдүн таасири жөнүндө, ошондой эле абанын сапаты боюнча Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ДСУ) сунуштары берилген.

AIR QUALITY ASSESSMENT OF BISHKEK CITY AS AN INDICATOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Content of suspended particles with size less then 10 microns as an indicator of sustainable development in Bishkek city is considered in this paper. It is presented the quantitative contents of suspended particles PM2.5 and PM10 in air in concordance with four seasons in the Bishkek. Information about influence of suspended particles with size less then 10 microns on human health as well as recommendations of World Health Organization (WHO) relating to the air quality was presented in this paper.