Содержание

Омуралиев М., Омуралиева А.М.
Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ КЫРГАЗСТАНА

Изложены научно-методические и практические основы стратегии обеспечения сейсмической безопасности.

КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНЫН СЕЙСМИКАЛЫК КООПСУЗДУГУ

Сейсмикалык коопсуздукту камсыздоо стратегиясынын илимий-усулдук жана практикалык негиздери баяндалган.

SEISMIC SAFETY OF THE TERRITORY OF KYRGYZSTAN

Scientific and methodological, and practical bases of the strategy of seismic safety provision are expounded.