Содержание

 

Редакциядан

 

Журналдын макалаларында:

-Ыссык-Ата жараңкасынын зонасындагы палоежер титирөөлөргө талдоо жүргүзүлгөн (Чүй ойдуңунун аймагы) жана аны сегменттештирүү негизделет;

-Тундук Тянь-Шаньдын сейсмикалык режиминдеги убактылуу кластерлер катуу жер титирөөлордүн мисалында сүрөттөлгөн;

-1992-ж. Суусамыр жер титирөөсү боюнча, ушул окуяны каттоолорго жана катуу кыймылдарды каттоо үчүн приборлор менен анын үч күчтүү афтершокторуна талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктарына негизделген жаңы маалыматтар берилген; аны түзүү учурунда жаңы методикалык ыкма пайдаланылган Суусамыр окуясынын жана афтершокторунун суммаланган макросейсмикалык көрүнүшүнүн изосейсттеринин 2D картасы көрсөтүлгөн;

-бир катар басылмалардагы Ысык-Ата жараңкасынын сейсмокоркунучтуулугун аныктоодогу айрым так эместиктер каралган, бул макаланын авторунун пикири боюнча, ушул жараңканын палеосейсмикалуулугуна баа берүүлөргө карата абайлоо менен мамиле кылууга аргасыз кылат;

-Жалал-Абад областынын аймагынын сейсмикалык коркунучуна баа берүүнүн тарыхы баяндалат;

Кыргызстандагы жер титирөөлөрдү божомолдоо проблемаларынын заманбап абалынын сейсмологиялык аспекти талданат;

-сейсмикалык процесстердин жана Кыргыз көтөрүлмөсүнүн жети активдүү жараңкаларынын циклдеринин иерархиясы сүрөттөлгөн;

-Каркыра-Сарыжаз 28.01.2013-ж. K=15.0 жер титирөөсүнүн даярдалышына байланыштуу сейсмикалык процесстердин өзгөчөлүктөрү баяндалган; жер титирөөлөрдүн пайда болуусунун удаалаштыгы жана Тянь-Шандын континеттин ичиндеги тоо түзүлүүсүнүн тармагындагы сейсмикалык циклдердин иерархиясы сүрөттөлгөн;

-Кыргыз Республикасынын УИАнын мүч-корреспонденти, Сейсмология институтунун мурунку директору А.Т.Турдукулов тууралуу эскерүүлөргө (эскерүү макаласы) орун берилген.

 

Басылма Жер жөнүндө илимдер тармагында иш алып барышкан адистердин кеңири чөйрөсүнө эсептелген.

Катышуучулардын бардык басылмалары оригиналдуу автордук редакциясында берилген. Журналдын редакциясы алардын мазмуну үчүн жоопкерчилик тартпайт.

 

От редакции

В статьях журнала:

-приведён анализ палеоземлетрясений в зоне Иссык-Атинского разлома (территория Чуйской впадины) и обосновывается его сегментирование;

-описаны временные кластеры в сейсмическом режиме Северного Тянь-Шаня на примере сильных землетрясений;

-представлены новые данные по Суусамырскому землетрясению 1992 г., основанные на результатах анализа записей этого события и трёх сильных его афтершоков приборами для регистрации сильных движений; демонстрируется 2D карта изосейст суммарного макросейсмического проявления Суусамырского события и афтершоков, при построении которой использован новый методический приём;

-рассмотрены некоторые неточности в определении сейсмоопасности Иссык-Атинского разлома в ряде публикаций, что по мнению автора статьи, заставляет с осторожностью относится к оценкам палеосейсмичности данного разлома;

-излагается история оценки сейсмической опасности территории Джалал-Абадской области;

-анализируется сейсмологический аспект современного состояния проблемы прогноза землетрясений в Кыргызстане;

-описаны иерархии циклов сейсмических процессов и семь активных разломов Кыргызского поднятия;

-изложены особенности сейсмических процессов в связи с подготовкой землетрясения Каркыра-Сарыджаз 28.01.2013 г., K=15.0; описана последовательность проявления землетрясений и иерархия сейсмических циклов области внутриконтинентального горообразования Тянь-Шаня;

-воспоминания (статья памяти) о члене-корреспонденте НАН КР А.Т.Турдукулове, бывшем директоре Института сейсмологии НАН КР.

 

Все публикации участников представлены в оригинальной авторской редакции. Редакция журнала не несёт ответственности за их содержание.