Содержание


Абдрахматов К.Е

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

НЕКОТОРЫЕ НЕТОЧНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕЙСМООПАСНОСТИ ИССЫК-АТИНСКОГО РАЗЛОМА

Выявлены некоторые неточности в интерпретации стенок траншеи, пройденной в долине р. Аламедин в зоне Иссык-Атинского разлома. Это заставляет с осторожностью относиться к оценкам палеосейсмичности в публикациях некоторых авторов. Использование таких материалов может привести к ошибочной оценке сейсмической опасности указанного разлома.

ЫСЫК-АТА ЖАРАҢКАСЫНЫН СЕЙСМОКОРКУНУЧТУУЛУГУН АНЫКТООДОГУ АЙРЫМ ТАК ЭМЕСТИКТЕР

Ысык-Ата жараңкасынын зонасындагы Аламүдүн д. өрөөнүндө өтө турган траншеянын дубалдарын интерпретациялоодогу айрым так эместиктер аныкталган. Бул Айрым авторлордун жарыялоолорундагы палеосейсмикалуулукка баа берүүлөргө карата абайлоо менен мамиле кылууга аргасыз кылат. Мындай материалдарды колдонуу көрсөтүлгөн жараңканын сейсмикалык коркунучуна жол бере турган ката баа берүүлөргө алып келиши ыктымал.

SOME INACCURACIES IN THE INTERPRETATION OF THE ISSYK-ATA FAULT SEISMIC HAZARD

Some inaccuracies in the interpretation of the walls of the trenching in the valley of the Alamedin Ricer in the zone of the Issyk-Ata fault are identified. This forces one to be wary of the estimates of paleoseismicity in the publications of some authors. The use of such materials may lead to an erroneous seismic hazard assessment of the specified fault.