Содержание


Гребенникова В.В., Фролова А.Г.

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СУУСАМЫРСКОМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ, 19 АВГУСТА 1992 г. (по анализу записей сильных афтершоков)

В статье дан краткий обзор публикаций, посвящённых Суусамырскому землетрясению 19 августа 1992 г. с Кр=17.0. Приведены результаты анализа записей этого события и трёх сильных его афтершоков приборами для регистрации сильных движений. Представлена 2D карта изосейст суммарного макросейсмического проявления землетрясения и афтершоков, при построении которой использовался новый методический приём.

СУУСАМЫР ЖЕР ТИТИРӨӨСҮ БОЮНЧА ЖАҢЫ МААЛЫМАТТАР, 1992-ЖЫЛДЫН 19-АВГУСТУ (күчтүү афтершокторду жазып алууларга талдоо жүргүзүү боюнча)

Макалада 1992-ж. 19-августундагы Кр=17.0 болгон Суусамыр жер титирөөсүнө арналган басылмаларга кыскача баяндама берилген. Ушул окуяны жана анын күчтүү кыймылдарды каттоочу приборлор менен катталган үч күчтүү афтершокторун каттап алууларга жүргүзүлгөн талдоолордун жыйынтыктары келтирилген. Аны түзүү учурунда жаңы методикалык ыкма пайдаланылган, Суусамыр окуясынын жана афтершокторунун суммаланган макросейсмикалык көрүнүшүнүн изосейсттеринин 2D картасы берилген.

NEW DATA ON SUUSAMYR EARTHQUAKE, 19 AUGUST 1992 (according to the analysis of strong aftershocks records)

The paper provides the brief overview of publications on the Sususamyr earthquake. The results of the analysis of this event records and strong motion records of its three strong aftershocks are presented. 2D map of the cumulative macroseismic effects of the earthquake and aftershocks is presented. A new methodical technique was used during map creation.