Содержание


Калысова Ж., Омуралиева А.М.

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И РЕЖИМЫ АКТИВНЫХ СТРУКТУР КЫРГЫЗСКОГО ПОДНЯТИЯ ЗА 2012-2018 гг.

Описаны иерархия циклов сейсмических процессов и семь активных разломов, генерирующих землетрясения – источники. Иерархия сейсмических циклов показывает, что распределение Пуассона (показательный закон) описывает с малой достоверностью распределение числа промежутков времени между землетрясениями.

КЫРГЫЗ ТООСУНУН АКТИВДҮҮ СТРУКТУРАЛАРЫНЫН 2012-2018 жж. СЕЙСМИКАЛЫК ЦИКЛДЕРИ ЖАНА АБАЛДАРЫ

Макалада сейсмикалык процесстердин циклдеринин иерархиясы жана жер титирөөлөрдү пайда кылуучу жети активдүү жаракалар келтирилген. Жер титирөөлөрдүн ортосундагы убакыт аралыктардын бөлүнүшүн Пуассон бөлүштүрүүсү аз тактыкта жазылышын сейсмикалык циклдеринин иерархиясы негиздейт.

SEISMIC CYCLES AND REGIMES OF ACTIVE STRUCTURES OF THE KYRGYZ RANGE IN 2012-2018

The hierarchy of seismic processes’ cycles and seven active faults (sources) that generate earthquakes are described in the paper. The hierarchy of seismic cycles shows that the Poisson distribution (exponential law) with low confidence describes the distribution of the number of time intervals between earthquakes.