Содержание


Муралиев А.М.

Институт сейсмологии НАН КР,Бишкек, Кыргызстан

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведён краткий анализ сейсмологического аспекта современного состояния проблемы прогноза землетрясений в Кыргызстане для выбора дальнейших исследований. Представлена структура основных задач прогноза землетрясений в виде схемы, решение каждой из которых вносит вклад в оценку сейсмической безопасности территории страны.

КЫРГЫЗСТАНАДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨлӨРДҮН АЛДЫН АЛУУ МАСЕЛЕСИНЕ КАРАТА: ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН АБАЛЫ ЖАНА АНДАН АРЫ ӨНУГҮҮСҮ

Кыргызстанда жер титирүөөлөрдүн алдын алуу маселелеринин азыркы абалын сейсмологиялык аспекте изилдөөлөрдүн андан ары өнүгүшүнө кыскача талдоо жүргүзүлгөн. Схема түрүндө жер титирөөнүн алдын алуудагы негизги милдеттеринин түзүлүшү, алардын ар бири боюнча чечим өлкөнүн аймагынын сейсмикалык коопсуздугун баалоого өбөлгө түзөт.

TO THE QUESTION OF EARTHQUAKE PREDICTION PROBLEMS IN KYRGYZSTAN: STATE AND CONTINUATION OF RESEARCHES

A brief analysis of the seismological aspect of the current state of the problem of earthquake prediction in Kyrgyzstan for selection of further researches is conducted. The structure of the main tasks of earthquake prediction is presented in the form of a scheme, the solution of each point of which contributes to the assessment of seismic safety of the country.