Содержание

Абдрахматов К.Е., Фролова А.Г., Багманова Н.Х, Берёзина А.В.,Першина Е.В., Молдобекова С.
Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

АКЕТАОСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 25 НОЯБРЯ 2016 Г. (КНР)с Кр=15.4 И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА

Представлена информация о землетрясении с М=6.3, произошедшем 26 июня 2016 г. на территории Китая вблизи границы с Кыргызстаном. Оценены основные параметры очага землетрясения. Приведено распределение афтершоков в пространстве и во времени. Описано макросейсмическое проявление землетрясения. Показано положение очага на разломно-тектонической схеме района и в контексте исторической сейсмичности.

2016-Ж. 25-НОЯБРЫНДАГЫ (КЭР) Кр=15.4 МЕНЕН БОЛГОН АКЕТАО ЖЕР ТИТИРӨӨСҮ ЖАНА АНЫН ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНДАГЫ КӨРҮНҮШҮ

2016-ж. 26-июнунда Кыргызстандын чек арасына жакын Кытайдын аймагында болуп өткөн М=6.3 менен болгон жер титирөө тууралуу маалымат берилет. Жер титирөөнүн очогунун негизги параметрлерине баа берилген. Мейкиндиктеги жана мезгилдеги афтершоктордун бөлүштүрүлүшү келтирилген. Жер титирөөнүн макросейсмикалык көрүнүшү сүрөттөлгөн. Райондун жараңка-тектоникалык схемасындагы жана тарыхый сейсмикалуулук контекстиндеги очоктун абалы көрсөтүлгөн.

AKETAOSK EARTHQUAKE OF NOVEMBER, 25, 2016 (CHINA) WITH KR = 15.4 AND ITS EFFECT ON THE TERRITORY OF SOUTHERN KYRGYZSTAN

Information about the earthquake with М = 6.3 that occurred on June 26, 2016 in the territory of China near the border with Kyrgyzstan is presented. The main parameters of the earthquake source are estimated. The distribution of aftershocks in space and time is given. The macroseismic effect of the earthquake is described. The position of the source is shown on the fault-tectonic scheme of the area and in the context of historical seismicity.