Содержание

Муралиев А.М., Малдыбаева М.Б., Абдыраева Б.С.
Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ РАЗРЫВА В ОЧАГЕ САЗКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2019 ГОДА (Мpv=5.2) В РАЙОНЕ ОШСКОГО СЕЙСМОГЕННОГО УЗЛА НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА

Приведены результаты изучения механизма очага Сазского землетрясения (Мpv=5.2), произошедшего в районе Ошского сейсмогенного узла на юге Кыргызстана в 2019 году. Его очаг приурочен к одноименному Сазскому разлому, простирающемуся с северо-востока на юго-запад. Положение плоскости разрыва в очаге характеризуется сдвиговым типом тектонического движения.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ ОШ СЕЙСМОГЕНДҮҮ ТҮЙҮН РАЙОНУНДАГЫ 2019-ЖЫЛДАГЫ САЗ ЖЕР ТИРТИРӨӨСҮНҮН (Мpv=5.2) ОЧОГУНДАГЫ АЖЫРОО ТЕГИЗДИГИНИН АБАЛЫ

2019-жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош сейсмогендүү түйүн районундагы Сазда болуп өткөн жер титирөө (Мpv=5.2), очогунун механизмин изилдөөнүн айрым бир жыйынтыктары келтирилген. Анын очогу түндүк-чыгыштан түштүк-батышка карай созулган бир аталыштагы Саз ажыроосуна арналган. Очоктогу тегиздиктин ажыроосунун абалы тектоникалык кыймылдын жылышуу тиби менен мүнөздөлөт.

POSITION OF THE FACTURE PLANE IN THE SOURCE OF THE 2019 SAZ EARTHQUAKE (Мpv=5.2) IN THE AREA OF THE OSH SEISMOGENIC ZONE KNOT IN THE SOUTH OF KYRGYZSTAN

Some results of investigation of the focal mechanism of the Saz earthquake (Mpv = 5.2), which occurred in the area of the Osh seismogenic zone in southern Kyrgyzstan in 2019 are presented. Its source is confined to the Sazskiy fault of the same name, which extends from northeast to southwest. The position of the rupture plane in the source is characterized by a strike-slip type of tectonic movement.