Содержание

Погребной В.Н., Малосиева М.Т.
Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО И ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приведены результаты анализа распределения характерных особенностей аномальных магнитного и гравитационного полей на территории Чуйской области. Использованы соответствующие карты масштаба 1:1 000 000. Показано, что аномальное магнитное поле имеет сложный характер. На фоне слабых магнитных полей как положительных, так и отрицательных знаков выявлены целые цепочки локальных аномалий разнообразных по форме и интенсивности. Распределение гравитационного поля также сложное. Выявлены как спокойные участки, так и участки мозаичного типа с чередующимися локальными аномалиями различной формы и интенсивности.

ЧҮЙ ОБЛАСТЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ МАГНИТТИК ЖАНА ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТАЛААЛАРДЫ БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Макалада Чүй областынын аймагындагы аномалдуу магниттик жана гравитациялык талаалардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн бөлүштүрүүнү талдоонун жыйынтыктары келтирилген. Масштабы 1:1 000 000 болгон тиешелүү карталар колдонулган. Аномалдуу магниттик талаа татаал мүнөзгө ээ экендиги көрсөтүлгөн. Алсыз магниттик талаалардын фонунда оң сыяктуу эле, терс дагы формасы жана интенсивдүүлүгү боюнча ар түрдүү локалдык аномалиялар чынжырчалары табылган. Гравитациялык талаалардын бөлүштүрүлүшү дагы татаал. Тынч тилкелер сыяктуу эле, ар түрдүү формалардагы жана кубаттуулуктагы кезектеше турган локалдык аномалиялар менен мозаикалык типтеги тилкелер дагы аныкталган.

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF MAGNETIC AND GRAVITATIONAL FIELDS ON THE TERRITORY OF THE CHUI REGION

The results of analysis of distribution of characteristic features of anomalous magnetic and gravitational fields on the territory Chui region are presented in the paper. The corresponding 1:1 000 000 scale maps were used. It is shown that the anomalous magnetic field has a complex characteristic. Against the background of weak magnetic fields of both positive and negative signs, whole chains of local anomalies of various forms and intensities were revealed. The distribution of the gravitational field is also complex. Both calm areas as well as mosaic-type areas with alternating local anomalies of various shapes and intensities were identified.