Содержание

Токтосопиев А. М.
Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан

МЕТЕОУСЛОВИЯ И СЕЙСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Рассматривается попытка найти корреляцию между среднегодовой, среднесезонной температурами почвы земли и сейсмичностью.

МЕТЕОШАРТТАР ЖАНА СЕЙСМИКАЛЫК КУБУЛУШТАР

Жер кыртышынын орточо жылдык жана орточо мезгилдик температурасы менен жер титирөөлөрдүн ортосундагы байланыштарды изилдөө.

METEO CONDITIONS AND SEISMIC PHENOMENA

An attempt to find a correlation between the average annual and seasonal temperatures of the earth's soil and seismicity is considered.