Содержание

1Абдрахматов К.Е., 2Ризза М., Р. 3Уолкер, 4Кэмпбел Г., 3Джексон Д., 3Маккензи Д.
1Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан
2Университет Марселя, Франция
3Кэмбриджский Университет, Англия
4Оксфордский Университет, Англия

ПОВТОРЯЕМОСТЬ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЗОНЕ ТАЛАСО-ФЕРГАНСКОГО РАЗЛОМА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ

Вдоль сегмента Кылдау методом тренчинга мы определили, что, по крайней мере, два разрушительных землетрясения (и, возможно, третье) произошли за последние 3800 лет. Мы обнаружили, что сегмент Кылдау не разрушался на поверхности, по крайней мере, с 420 лет до н.э. (возможно, в течение последних 2700 лет), что делает этот сегмент разлома потенциальным кандидатом на возникновение землетрясения с M > 7.0 в будущем.

КЕЧ ПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНДЕГИ ТАЛАС-ФЕРГАНА ЖАРАҢКАСЫНЫН ЗОНАСЫНДАГЫ КҮЧТҮҮ ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨРДҮН КАЙТАЛАНУУЧУЛУГУ

Кылдау сегментин бойлото тренчинг ыкмасы менен, бул жерде жок дегенде эки талкалунучу жер титирөө (жана, балким, үчүнчү) акыркы 3800 жыл болгону аныкталган. Андан тышкары, бул сегментин арасында, жок дегенде, 420 жылга биздин доорго чейин (балким, акыркы 2700 жыл) катуу жер титирөө болгон эмес. Ошундуктан бул жараканын сегменти магнитудасы M > 7.0 ашкан келечекте катуу титирөө болушуна потенциалдуу талапкер.

RECURRENCE OF STRONG EARTHQUAKES IN THE ZONE OF THE TALAS-FERGANA FAULT IN THE LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE

Along the Kyldau segment, we have determined by trenching that at least two devastating earthquakes (and possibly a third) have occurred in the last 3800 years. We found that the Kyldau segment has not collapsed at the surface since at least 420 BC. (possibly during the last 2700 years), making this segment of the fault a potential candidate for an M> 7 earthquake in the future.