Содержание

Камчыбеков М.П.,1 Мураталиев Н.М.,2Камчыбеков Ы.П.1
1Институт сейсмологии НАН КР Бишкек, Кыргызстан
2НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА Бишкек, Кыргызстан

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 26 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КАДАМЖАЙСКОГО РАЙОНА БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инженерно-сейсмологической станцией, сейсмодатчики которой расположены на различных уровнях и на различных грунтовых условиях, зарегистрировано землетрясение, произошедшее 26 декабря 2020 года в 16 часов 28 минут 33.13 секунд на территории Кадамжайского района Баткенской области. Результат инструментального эксперимента, проведённого в пределах г. Ош, показывает, что приращение сейсмичности в галечниковых грунтах для проектируемой площадки строительства на глубине 6,3 м ниже от поверхности земли составляет на 1 балл ниже, чем на суглинистых грунтах.

2020-ЖЫЛДЫН 26-ДЕКАБРДА БАТКЕН ОБЛУСУНУН КАДАМЖАЙ РАЙОН АЙМАГЫНДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨ

Сейсмологиялык станциялардын ар кандай деңгээлде жана ар кандай жер шарттарында жайгашкан инженердик cейсмикалык сенсорлору 2020-жылы 26-декабрда 16 саат 28 минута 33.13 секундда Баткен облусунун Кадамжай район аймагында болгон жер титирөөнү каттады. Ош шаарынын чегинде жүргүзүлгөн инструменталдык эксперименттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, жердин астынан 6,3 м тереңдикте болжолдонгон курулуш аянты үчүн шагыл топурактагы сейсмикалуулуктун өсүшү саздак топуракка караганда 1баллга төмөн.

THE EARTHQUAKE OF DECEMBER 26th, 2020 IN THE TERRITORY OF KADAMJAY DISTRICT, BATKEN REGION

The engineering seismological station, seismic sensors of which are located at different levels and on different ground conditions, registered an earthquake which occurred on December 26th, 2020 at 4:28 pm 33.13 seconds in the territory of Kadamjai district, Batken region. The result of an instrumental experiment carried out within the city of Osh shows that the seismicity increase in pebble soils for the projected construction site at a depth of 6.3 m below the earth's surface is 1 point lower than that on the loamy soils.