Содержание

1Камчыбеков М.П., 2Мураталиев Н.М., 1Камчыбеков Ы.П., 1Егембердиева К.А.
1 Институт сейсмологии НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан
2 НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА, г. Бишкек, Кыргызстан

СЕЙСМИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ БАЛЫКЧИ И ТОКМОК, КЫРГЫЗСТАН

В работе приведена количественная оценка сейсмичности территории городов Токмок и Балыкчи, на площади ограниченной размерами 200 х 200 км. Дана сейсмическая характеристика с учётом всех наиболее опасных сейсмических очагов для расчётного параметра движения грунта при вероятном ожидаемом сильным землетрясении.

БАЛЫКЧЫ ЖАНА ТОКМОК ШААРЛАРЫНЫН СЕЙСМИКАЛЫК АЙМАГЫ, КЫРГЫЗСТАН

Макалада 200 х 200 чакырымга чектелген Токмок жана Балыкчы шаарларынын аймагында жер титирөөгө (сейсмикалуулугуна) топтолгон эсептер менен баа берилгени каралган. Ыктымалдуу күтүлгөн катуу жер титирөөдө жер кыртышындагы кыймылдын параметри үчүн бардык эӊ коркунучтуу булактарды эске алуу менен сейсмикалуулук каралады.

SEISMICITY OF THE TERRITORY OF BALYKCHI AND TOKMOK CITIES, KYRGYZSTAN

The paper provides a quantitative seismicity assessment of Tokmok and Balykchi cities’ territory, limited by 200 х 200 km. Seismicity including all the most hazard seismic sources for the calculated parameter of soil movement of a probable expected strong earthquake is considered.