Содержание

Омуралиев М., Омуралиева А.
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

СЕЙСМИЧНОСТЬ И СЕЙСМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА

По имеющимся комплексным геолого-геофизическим и геоморфологическим данным выделена иерархия активных структур, генерирующих землетрясения Баткенской области. Применяя широко известные регрессионные зависимости моментной магнитуды и длины разлома, получены значения максимальной магнитуды. Определена повторяемость Гутенберга-Рихтера событий по энергетическим классам K = lgE (Дж), магнитудам М Гутенберга-Рихтера, магнитудам поверхностных сейсмических волн Мs, моментным магнитудам Mw. Изучена последовательность проявления землетрясений, выявлена иерархия сейсмических нелинейных циклов, выраженные полиномом, представляющие собой уравнение сейсмических процессов, и прослежены уровни сейсмической опасности. Установлено, что график кумулятивной энергии ступенчатый, выражает сейсмические циклы и, примерно, в 2030 г. завершится период затишья после сильного Хаитского землетрясения (1949 г.) - снова наступит период сейсмической активизация.

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАТКЕН ОБЛУСУНДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨРҮ ЖАНА СЕЙСМИКАЛЫК РЕЖИМИ

Болгон комплекстик геологиялык, геофизикалык жана геоморфологиялык маалыматтарга таянып, Баткен аймагында жер титирөөлөрдү пайда кылуучу активдүү структуралардын иерархиясы аныкталган. Моменттик магнитуда менен жараканын узундугунун белгилүү регрессиялык көз карандылыктарын колдонуп магнитуданын максималдуу мааниси чыгарылды. Окуялардын Гутенберг-Рихтердин кайталануусу K = logE (J) энергетикалык класстар, Гутенберг-Рихтердин магнитудасы M, жер үстүндөгү сейсмикалык толкундар магнитудасы Ms, моменттик магнитуда Mw боюнча аныкталган. Жер титирөөлөрдүн пайда болуу ырааттуулугу изилденген, сейсмикалык процесстердин теңдемесин билдирген полином менен туюнтулган сейсмикалык сызыктуу эмес циклдердин иерархиясы табылып, сейсмикалык коркунучтун деңгээлдери көзөмөлдөнгөн. Кумулятивдүү энергиянын графиги тепкичтүү, бул сейсмикалык циклдерди билдирери аныкталган жана болжол менен 2030 -жылы Хаиттеги жер титирөөдөн (1949 ж.) кийин сейсмикалык тынч мезгил бүтөт жана сейсмикалык активдешүү мезгили кайрадан башталат.

SEISMICITY AND SEISMIC REGIME OF THE TERRITORY OF THE BATKEN REGION, KYRGYZSTAN

Hierarchy of active structures that generate earthquakes in the Batken region was identified based on the available complex geological, geophysical and geomorphological data. Values of the maximum magnitude were obtained using well-known regression dependences between moment magnitude and fault length. The Gutenberg-Richter recurrence law of events was determined on energy classes K=lgE (J), Gutenberg-Richter magnitudes M, surface waves magnitudes Ms, moment magnitudes Mw. Sequence of earthquakes’ manifestation is studied, hierarchy of seismic nonlinear cycles, expressed by a polynomial, which represents the equation of seismic processes is revealed, and levels of seismic hazard are traced. It was found that the graph of cumulative energy is stepped, which expresses seismic cycles, and seismically calm period after the Khait earthquake (1949) will end approximately in 2030, and period of seismic activization will start again.