Содержание

Абдыраева Б.С., Малдыбаева М.Б., Сабирова Г.А.
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ОЧАГОВ ФОРШОКОВ И АФТЕРШОКОВ НУРИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 5 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

В статье приведены результаты анализа механизмов очагов 4 форшоков (с 05.01.2008 г. по 28.07.2008 г.) и 46 афтершоков за период с 05.10.2008 г. по 26.12.2008 г. Нуринского землетрясение 5 октября 2008 года. Механизмы очагов форшоков и афтершоков определены методом группирования знаков первых вступлений Р-волн, записанных региональной сетью сейсмических станций. Деформация в очагах форшоков характеризуется взбросом по крутой плоскости или сдвиговым по пологой, а в очагах афтершоков – сдвиго- надвиговыми типами подвижек.

2008 ЖЫЛДЫН 5-ОКТЯБРЫНДАГЫ НУРАДАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨНҮН АЛДЫНДАГЫ ЖАНА КИЙИНКИ ТИТИРӨӨЛӨРДҮН БҮТ МЕХАНИЗМДЕРИНИН АНАЛИЗИ

Макалада с. Нура 2008-жылдын 5-октябрында болгон жер титирөөсүнүн 05.01.2008-жылдан 28.07.2008-жылга чейинки мезгилдеги 4 форшоктордун жана 46 афтершоктун 05.10.2008ж -26.12.2008жылга чейинки очоктук механизмдеринин анализинин айрым жыйынтыктары келтирилген. Форшок жана афтершоктун очоктук механизмдери сейсмикалык станциялардын аймактык тармагы тарабынан катталган Р толкундарынын биринчи келип түшүү белгилерин топтоо методу менен аныкталат. Форшок очокторундагы деформация тик тегиздик боюнча көтөрүлүү же жумшак тегиздик боюнча жылышуу менен мүнөздөлсө, афтершоктук очокторунда тайгалануулардын жылышуу түрлөрү менен мүнөздөлөт.

ANALYSIS OF THE FOCAL MECHANISMS OF THE FORESHOCKS AND AFTERSHOCKS OF THE NURA EARTHQUAKE (OCTOBER 5, 2008)

The article presents some results of the analysis of focal mechanisms of 4 foreshocks from 05.01.2008 to 28.07.2008 and 46 aftershocks for the period from 05.10.2008 to 26.12.2008 of the Nura earthquake (October 5, 2008). The focal mechanisms of foreshocks and aftershocks are determined by the method of grouping of the signs of first arrivals of P-waves recorded by the regional network of seismic stations. Deformation in foreshock sources is characterized by uplift along a steep plane or shear along a gentle plane, while in aftershock sources it is characterized by shear-thrust types of slips.