Содержание

Байкулов С.К., Рахмединов Э.Э., Тилек кызы Гулкайыр
Институт сейсмологии НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан

ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СУУСАМЫРСКОЙ ВПАДИНЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье изложен материал о стратификации палеоген-неогеновых отложений Суусамырской впадины. Рассмотрено общее геологические строение исследуемой территории в различные временные периоды и составлена карта палеоген-неогеновых отложений, сводный разрез отложений и карта мощностей кайнозойских отложений Суусамырской впадины и прилегающих территорий.

СУУСАМЫР ОЙДУҢУНУН ЖАНА АГА ЧЕКТЕШ АЙМАКТАРДЫН ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕН ЧӨКМӨЛӨРҮ

Макалада Суусамыр ойдуңундагы жана ага чектеш аймактардын палеоген-неогендин катмарлашуусу боюнча материалдар келтирилген. Изилдөө аймагынын ар кандай мезгилдердеги жалпы геологиялык түзүмү каралып, палеоген-неоген катмарларынын картасы, ошол жерлердин кыскача бөлүмү жана Суусамыр ойдуңунун кайнозой катмарынын картасы түзүлгөн.

PALEOGEN-NEOGEN DEPOSITS OF THE SUUSAMYR DEPRESSION AND ADJACENT TERRITORIES

The article presents material on the stratification of Paleogene-Neogene deposits of the Suusamyr depression. Discusses the General Geology of the study area in different time periods and a map of the Paleogene-Neogene sediments, consolidated sediments and cut capacity map of Cenozoic deposits of the Suusamyr basin and adjacent areas.